Provozovatelem a zároveň správcem internetových stránek www.nerest.cz (dále jen „www stránky“) je Zdravotnické zařízení NEREST s.r.o., se sídlem Jiráskova 457, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26231905, (dále jen Zdravotnické zařízení NEREST s.r.o.)

Zdravotnické zařízení NEREST s.r.o. dbá na ochranu osobních údajů návštěvníků www stránek  a respektuje jejich soukromí. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookies (dále jen „prohlášení“) informuje návštěvníky www stránek o způsobu zpracování osobních údajů, zejména o kategorii, rozsahu a účelu zpracování, zdroje, ze kterého jsou osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou osobní údaje předávány.

Poskytnutím osobních údajů akceptuje návštěvník toto prohlášení a bere na vědomí, že osobní údaje jsou zpracovávány níže uvedeným způsobem a pro níže uvedené účely.

Prohlášení není platné pro jiné www stránky, obchodní partnery ani pro třetí strany i v případě, že jsou stránky partnerů propojeny s www.nerest.cz. Tímto je vyloučena odpovědnost nebo záruka na zásady nebo zpracování osobních údajů jinými www stránkami, obchodními partnery nebo třetími stranami.

Před poskytnutím osobních údajů důrazně doporučujeme prostudovat zásady ochrany osobních údajů a používání cookies.

 

Osobní údaje

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikaci nebo identifikovatelné fyzické osobě, např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo IP adresa.

 

Shromažďování osobních údajů a využívání osobních údajů

Zdravotnické zařízení NEREST s.r.o. shromažďuje pouze osobní údaje, které jsou návštěvníkem www stránek dobrovolně poskytnuty.

Shromážděné osobní údaje mohou obsahovat:

  • Identifikační údaje a adresu (např. titul, jméno, příjmení, adresa bydliště apod.)
  • Kontaktní údaje (např. uvedená adresa, e-mail, telefon apod.)
  • Elektronické údaje (např. soubory cookies, typ internetového prohlížeče, IP adresa, název domény apod.)
  • Další údaje předané v souvislosti s realizací objednaných služeb

Osobní údaje jsou na základě právních důvodu shromažďovány zejména pro níže uvedené účely:

Účel zpracování Právní důvod zpracování
Odpovědi na dotazy, zpracování žádostí Oprávněný zájem k poskytování dodatečných informací v souvislosti s poskytováním služeb
Odpovědi na dotazy prostřednictvím Call centra Oprávněný zájem k poskytování dodatečných informací v souvislosti s poskytováním služeb
Odpovědi na dotazy prostřednictvím chatu Oprávněný zájem k poskytování dodatečných informací v souvislosti s poskytováním služeb
Zasílání obchodních sdělení s aktuálními prodejními nabídkami Dle předchozího souhlasu se zasíláním obchodních sdělení
Kontakt s klienty v rámci klientského servisu pro zkvalitňování služeb klientům Oprávněný zájem pro poskytování služeb a zajištění spokojenosti klientů
Vyhodnocení žádostí o zaměstnání Oprávněný zájem pro jednání o uzavření pracovní smlouvy se zájemcem o zaměstnání na základě jeho zájmu
Vyhodnocení www stránek a zkvalitňování jejich obsahu Oprávněný zájem pro zkvalitnění služeb Zdravotnického zařízení NEREST s.r.o. zajištění uživatelsky přívětivějších www stránek

 

Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů nemůže dojít k realizaci požadovaných služeb. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu návštěvníka www stránek je návštěvník oprávněn kdykoliv souhlas odvolat bez jakéhokoli dopadu na vztah návštěvníka a společnosti Zdravotnické zařízení NEREST s.r.o.

Osobní údaje návštěvníků www stránek nejsou prodávány ani pronajímány třetím stranám.

 

Zásady používání souborů cookies

Pro zkvalitňování služeb návštěvníkům www stránek jsou využívány soubory cookies, což je krátký textový soubor, který odešle navštívená stránka do prohlížeče. Umožňuje www stránce zaznamenat informace o návštěvě, např. preferovaný jazyk a další nastavení. Další návštěva www stránek pak může být snazší a uživatelsky přívětivější, může docházet k personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.

V případě nesouhlasu s používáním souborů cookies na www stránkách, je možno v nastavení prohlížeče ukládání souborů cookies zakázat. V případě zákazu souborů cookies pak pravděpodobně nebude možno využívat všech funkcí www stránek.

 

Widgety sociálních sítí a jiných aktivních aplikací

Na www stránkách jsou využívány widgety sociálních sítí Facebook, Instagram a Twitter, pro hostování videí YouTube, které mohou rovněž využívat informace o využití www stránek.

Zpracování těchto údajů se řídí podmínkami jednotlivých společností, přičemž Zdravotnické zařízení NEREST s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za rozsah, způsob a účel zpracování údajů ze strany poskytovatelů aktivních aplikací.

 

Předávání osobních údajů

Osobní údaje jsou v nezbytném rozsahu předávány zpracovatelům, se kterými má Zdravotnické zařízení NEREST s.r.o. uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů. Osobní údaje mohou být předávány orgánům veřejné moci (např. Policie ČR, soudy apod.), v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

 

Předávání osobních údajů mimo EU

Osobní údaje získané prostřednictvím www stránek nejsou předávány mimo EU.

 

Shromažďování a zpracování osobních údajů dětí

V případě návštěvníků mladších 16 let je doporučováno udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů zákonnými zástupci. Bez udělení souhlasu zákonnými zástupci není návštěvník www stránek mladší 16 let oprávněn osobní údaje poskytnout.

 

Zabezpečení osobních údajů a doba uchování údajů

K zabezpečení ochrany osobních údajů před neoprávněnými osobami, nezákonnému zpracování, náhodně ztrátě, zničení a poškození, jsou využívány fyzické, elektronické a administrativní bezpečnostní opatření. Osobní údaje jsou uloženy na počítačových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné HW a SW systémy pro ochranu dat.

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou dle účelu jejich zpracování a poté po dobu dle zákonem stanovených lhůt. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze do doby odvolání souhlasu.

 

 

 

Práva v oblasti ochrany osobních údajů

Návštěvník www stránek má právo přístupu ke svým Osobním údajům, právo na výmaz, právo na opravu nesprávných, neúplných a neaktuálních Osobních údajů a dalších práv vyplývajících z Článků 15 až 22 Nařízení GDPR, a to zejména o:

  1. právu požádat Společnost o informaci o zpracování mých Osobních údajů a poskytnutí takové informace bez zbytečného odkladu;
  2. právu požádat Společnost o vysvětlení, jakož i odstranění vzniklého stavu, zejména prostřednictvím blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmazu Osobních údajů;
  3. právu na obdržení informace o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů ze strany Společnosti dle písm. b) výše bez zbytečného odkladu, není-li poskytnutí takové informace ze strany Společnosti nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí;
  4. právu na přenositelnost údajů, tj. právu přijímat Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu pro účely předání jinému správci; a
  5. právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že Společnost nevyhoví žádosti dle písm. b) výše.

 

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze do doby odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování. V případě pochybností či dotazů doporučujeme obracet se na Zdravotnické zařízení NEREST s.r.o. Tímto není dotčena možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Kontakt pro dotazy

S dotazy ke zpracování a ochraně osobních údajů je možno se obracet e-mailem na: recepcefrydek@nerest.cz

 

Aktualizace / změny prohlášení

Zdravotnické zařízení NEREST s.r.o. si vyhrazuje právo na aktualizaci / změnu dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, v rámci souladu s obecně závaznými předpisy. Všem návštěvníkům www stránek doporučujeme pravidelně kontrolovat aktualizace znění dokumentu Zásady ochrany osobních údajů na www stránkách.

Frýdek-Místek, dne 25.05.2018.