• by micovsky
 • 3. 12. 2021

  Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií covid-19

  Odpovědi na často kladené otázky

  1. Termín čerpání

  Termín čerpání je výzvou stanoven na období od 28. 6. 2021 do 31. 12. 2021.

  Benefit lze čerpat rovněž po částech s tím, že musí být vyčerpán nejpozději do 31.12.2021, převádět nespotřebované finanční prostředky do dalšího roku není možné.

  1. Jaká je maximální výše nefinančního benefitu?

  Maximální výše nefinančního benefitu je stanovena na 8 000 Kč.

  1. Na co lze benefit čerpat?

  Na zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zdravotních službách), za účelem obnovy tělesných a duševních sil, včetně léčebně rehabilitační péče a klinické psychologie.

  1. Jak zdravotní službu objednat?

  Na rozhodnutí zaměstnavatele je, jakým způsobem bude benefity pro své zaměstnance zajišťovat. Je možné proplácení faktur obdržených od zaměstnance (faktura musí být vystavena na zaměstnavatele) nebo objednání zdravotní služby pro své zaměstnance. Při poskytování benefitu se vždy musí jednat o nepeněžní plnění, přičemž jako nepeněžní plnění nelze posoudit situaci, kdy si zaměstnanec zdravotní službu obstará a zaplatí z vlastních finančních prostředků a vynaloženou částku si nechá zaměstnavatelem proplatit.

  1. Je možné čerpat benefit u kteréhokoli poskytovatele, který je uveden v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb?

  Ano za podmínek, že se jedná o zdravotní službu dle zákona o zdravotních službách poskytnutou za účelem obnovy tělesných a duševních sil, včetně léčebně rehabilitační péče a klinické psychologie.

  1. Je při čerpání léčebně rehabilitační péče dán minimální počet dní či procedur?

  Minimální počet procedur či povinnost lékařské prohlídky výzva tohoto dotačního programu nestanovuje. Pokud zdravotní služby budou splňovat definici zdravotní služby dle zákona o zdravotních službách, a budou poskytnuty za účelem obnovy tělesných a duševních sil (dle podmínek dotačního programu), jedná se o uznatelné procedury. Benefit lze využít na masáž, pokud je prováděna zdravotnických pracovníkem a splňuje podmínky zákona o zdravotních službách.

  1. Jaké náležitosti musí splňovat faktura?

  Faktura by měla obsahovat, mimo základních fakturačních údajů, informaci o tom, že se jedná o fakturu pouze za poskytnuté zdravotní služby, tzn. například léčebně rehabilitační péči či vyšetření u klinického psychologa atd., jméno zaměstnance oprávněného žadatele, termín a místo čerpání a v případě ambulantních služeb i rozpis poskytnutých zdravotních služeb dle zákona o zdravotních službách. Faktura musí být vždy vystavena na příjemce dotace (tedy zaměstnavatele) s uvedením jména zaměstnance, který bude benefit čerpat. Splatnost faktury musí být nejpozději do 31. 12. 2021. Není potřeba uvádět položkové ceny, ale rozpis poskytovaných zdravotních služeb, tzn. U ambulantní péče přesný rozpis procedur. Z faktury musí být zřejmé, že benefit je, dle znění výzvy, čerpán na zdravotní služby podle zákona o zdravotních službách za účelem obnovy tělesných a duševních sil, včetně léčebně rehabilitační péče a klinické psychologie.

  1. Zálohové faktury

  Příklad postupu u zálohové faktury: Zaměstnavatel může zaslat za svého zaměstnance zálohovou fakturu na služby u poskytovatele zdravotní péče. Zaměstnanec poté nastoupí na terapie a po jeho ukončení poskytovatel zdravotní péče zašle zaměstnavateli daňový doklad. Zaměstnavatel pak musí provést „vyúčtování“ se svým zaměstnancem. Co je nad 8 000 Kč platí zaměstnanec. Co je do 8 000 Kč platí zaměstnavatel z dotace, která mu byla poskytnuta z dotačního programu MZ. Poté dochází ke standardnímu postupu finančního vypořádání se státním rozpočtem.

  1. Objednání prostřednictvím agentury (zprostředkování služby třetí osobou)

  Faktura vystavená zprostředkovatelem by rovněž měla obsahovat, mimo základních fakturačních údajů, informaci o tom, že se jedná o fakturu pouze za poskytnuté zdravotní služby, tzn. například léčebně rehabilitační péči či vyšetření u klinického psychologa atd., jméno zaměstnance oprávněného žadatele, termín a místo čerpání a v případě ambulantních služeb i rozpis poskytnutých zdravotních služeb dle zákona o zdravotních službách.

  Upozorňujeme, že v rámci čerpaného benefitu (max. 8 000 Kč) nesmí být hrazeny služby zprostředkovatele. Tato informace musí z vyúčtování jasně vyplývat.

  1. Mohou zaměstnanci benefit využít také na úhradu zdravotních služeb poskytnutých žadatelem?

  Čerpání dotačních prostředků je nutné doložit daňovým dokladem, který prokáže čerpání v souladu se zákonnými normami v souvislosti s hospodařením finančních prostředků např. evidence faktur za poskytnuté zdravotní služby uhrazené zaměstnavatelem poskytovateli zdravotních služeb a případné odvedení daní za tyto poskytnuté služby apod. Faktury musí být vystaveny na příjemce dotace s uvedením jména zaměstnance oprávněného čerpat benefit.

  1. Platba za fakturu přesahuje výši benefitu, tedy 8 000 Kč?

  Na rozhodnutí zaměstnavatele je, jakým způsobem bude benefity pro své zaměstnance zajišťovat. Je možné proplácení faktur obdržených od zaměstnance (faktura musí být vystavena na zaměstnavatele) nebo objednání zdravotní služby pro své zaměstnance. Při poskytování benefitu se vždy musí jednat o nepeněžní plnění, přičemž jako nepeněžní plnění nelze posoudit situaci, kdy si zaměstnanec zdravotní službu obstará a zaplatí z vlastních finančních prostředků a vynaloženou částku si nechá zaměstnavatelem proplatit.

  1. Je možné zaslat fakturu elektronicky?

  Ano.

  1. Je možné benefit využít i pro rodinné příslušníky?

  Ne.

  1. Je způsobilý výdaj, respektive faktura za poskytnutou léčebně rehabilitační péči, na kterém není osvobození dle § 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty? Jinak řečeno je dle podmínek programu způsobilý daňový doklad (faktura), na kterém je uvedena 10 % nebo 15 % sazba DPH za poskytnutý pobyt?

  Pokud zdravotní služby budou splňovat definici zdravotní služby dle zákona o zdravotních službách, a budou poskytnuty za účelem obnovy tělesných a duševních sil (dle podmínek dotačního programu), ale nebyly by osvobozeny od DPH, lze je v rámci nefinančního benefitu poskytovat.

  Většina zdravotních služeb je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozena od daně. Zdravotní službou osvobozenou od DPH se podle § 58 tohoto zákona rozumí zdravotní služba podle zákona upravujícího zdravotní služby poskytovaná poskytovatelem zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, a služba s ní úzce související. Domníváme se, že zdravotní služby definované v zákoně o DPH osvobozené od DPH a zdravotní služby definované v našem dotačním programu se budou ve většině případů krýt, takže zdravotní služby poskytnuté v rámci nefinančního benefitu budou osvobozeny od DPH, ale nemusí to tak platit ve 100 % případů, proto automaticky faktura na zdravotní služby, která nebude osvobozena od DPH, nebude pokládána za nezpůsobilý výdaj. Vždy bude záležet na tom, zda splňuje definici dotačního programu, tzn. musí se jednat o zdravotní služby podle zákona o zdravotních službách poskytnuté za účelem obnovy tělesných a duševních sil. DPH z ubytování a stravování lze v rámci nefinančního benefitu hradit pouze pokud se jedná o úhradu v rámci čerpání léčebně rehabilitační péče u poskytovatele lůžkové péče.

  1. Je možné čerpat benefit souběžně se slevovým voucherem MMR?

  Výzva možnost souběžného čerpání benefitu a voucheru MMR nevylučuje.

  1. Je možné čerpání benefitu po nástupu na mateřskou dovolenou či rodičovskou dovolenou?

  Ne, neboť pak nesplňuje podmínku, že ke dni čerpání nefinančního benefitu zaměstnanec vykonává práci v pracovním poměru nebo služebním poměru u poskytovatele lůžkové zdravotní péče (IČO), u kterého byl v období od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021 hospitalizován alespoň jeden pacient s diagnózou covid-19,

  1. Minimální výše úvazku opravňující čerpání benefitu

  Výzva uvádí, že ke dni čerpání nefinančního benefitu zaměstnanec vykonává práci v pracovním poměru nebo služebním poměru u poskytovatele lůžkové péče, včetně pracovních poměrů nebo služebních poměrů na kratší týdenní pracovní dobu, a to v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Rozhodující je stav v době čerpání benefitu.

  1. Má na benefit nárok zaměstnanec, který přešel z pozice zdravotnického pracovníka na pozici THP?

  Zaměstnanec má nárok na čerpání benefitu, pokud v období od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021 pracoval jako zdravotník dle zákona č. 96/2004 Sb., a je nadále v zaměstnaneckém nebo služebním poměru, ke dni čerpání nefinančního benefitu zaměstnanec vykonává práci v pracovním poměru nebo služebním poměru (nemusí již být na pozici zdravotnického pracovníka) u poskytovatele lůžkové zdravotní péče (IČO), u kterého byl v období od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021 hospitalizován alespoň jeden pacient s diagnózou covid-19 a pokud splňuje další podmínky stanovené výzvou.